Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

 

Naam:Van Overmeiren Textiles bvba

Adres:Mijttestraat 43, 9700 Oudenaarde, België

Mail:info@stoffenmondmaskers.be

Tel: +3293469018

BTW nr : BE0441860833

 

Algemene bepalingen

De webshop “stoffenmondmaskers.be van Van Overmeiren Textiles bvba met maatschappelijke zetel Mijttestraat 43 9700 Oudenaarde, BTW BE441860833  biedt haar klanten de mogelijkheid om de aangeboden producten uit deze webshop online te kopen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop.

Bij het plaatsen van een bestelling via deze webshop moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Overmeiren Textiles bvba aanvaard zijn.

 

Prijzen en portkosten

Al onze prijzen zijn steeds inclusief BTW en andere door de consument te dragen taksen

Voor alle aankopen onder 55,00 € wordt er 6,00€ portkosten berekend voor leveringen binnen België.

Betalingen

Betalingen gebeuren uitsluitend via de betaalmodules die er op onze website aangeboden worden.

Je kan de stappen volgen die aangegeven worden op het scherm. Na betaling wordt er een bevestiging van je bestelling en betaling verstuurd.

De financiële gegevens van de consument die doorgegeven worden bij een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instelling.

Herroeping:

De consument heeft het recht binnen een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden.

Wil de consument gebruik maken van dit herroepingsrecht, dan moet hij dit aan de verkoper binnen de 14 dagen na ontvangst van het produkt kenbaar maken.

Dit kan per mail of per post met vermelding van volgende gegevens:

naam

adres

telefoonnummer

e-mailadres

ordernummer

datum van ontvangst van de levering

Rekeningnummer

 

De consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de onderneming zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld. De bestelde producten moeten dan op kosten van de klant naar volgend adres verstuurd worden:

Van Overmeiren Textiles bvba

Oude Eedstraat 4c

B-9810 Nazareth

 

Uitsluiting herroepingsrecht:

Producten die om redenen van gezondheidszorg of hygiëne niet geschikt zijn om teruggezonden te worden .

 

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of indien afwezig door afhaling in een postpunt of postkantoor.

De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 3 tot 7 werkdagen na ontvangst betaling.

Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd.

Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan de verkoper.

 

Overmacht:

Ingeval van overmacht heeft Van Overmeiren Textiles bvba het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling, niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die onze onderneming dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.’’

 

Eigendomsvoorbehoud:

De goederen worden slechts eigendom van de klant na gehele betaling ervan. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.

 

Privacy

Van Overmeiren Textiles bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Aantasting geldigheid / niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Van Overmeiren Textiles bvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Toepasselijk recht – Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben..

Bij gerechtelijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.